Privaatsuspoliitika

Eesmärk

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda Teile teavet selle kohta, kuidas NordGull Capital kogub, kasutab, avaldab, edastab, vaatab, talletab ja hävitab Teie isikuandmeid, kui olete meie veebisaidi registreeritud kasutaja või kasutate mõnda meie veebisaidi kaudu kättesaadavat teenust.
NordGull Capital on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Meie tegevus on kooskõlas ja vastavuses Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.
Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et säilitada Teie privaatsust, võime me aeg-ajalt avalikustada Teie isikuandmeid, kui see on nõutud või lubatud seadusega või kohtumenetluses vajalik.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Teie, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida NordGull Capital kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
 • kontaktandmete (sh Teie nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal;
 • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
 • soovi avaldamisel, tellimuse esitamisel või täitmisel.


Kasutajakonto registreerimisel saame teavet:
 • teie identiteedi kohta (Teie nime, isikukoodi või sünniaja, telefoninumbri, kodakondsuse, e-posti);
 • mis on seotud tehingutega, mis tulenevad Teie suhetest meiega;
 • äriühingu kohta (ärinimi, registreerimisnumber, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, tegevusvaldkond, juhatuse liikmed ja andmed tegeliku tulusaaja(te) kohta).

Juhul, kui teie tegevus toimub meie kodulehel, sh kasutajana tegutsemine pärast kasutajakonto registreerimist meie juures, on Isikuandmete vastutav töötleja NordGull Capital OÜ.


Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. See ei hõlma andmeid, mille puhul identiteet on eemaldatud (anonüümsed andmed). Üldiselt ei tugine me nõusolekule kui õiguslikule alusele teie isikuandmete töötlemisel. Meie muud seaduslikud alused hõlmavad seda, kui töötlemine on vajalik selleks, et täita teiega sõlmitud lepingut ja pakkuda teile teenuseid, täita õiguslikku või regulatiivset kohustust või meie õigustatud huvide kaitset.

Me ei kogu teie kohta mingeid eriliike isikuandmeid.


Isikuandmete kasutamine

Me kasutame teie isikuandmeid ainult siis, kui seadus seda võimaldab. Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • kasutaja sisselogimisprotsessis kas otse või kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu;
 • teie teenuste kasutamise jälgimine;
 • raamatupidamine, arveldamine ja audit, krediitkaardi või muu maksekaardi kontrollimine;
 • turvalisus, haldus-ja õiguslikud eesmärgid;
 • statistiline ja turundusanalüüs;
 • turundustegevus;
 • kliendiuuringud ja kliendisuhted, mis aitavad meil tulevikus suhelda Teiega, tuvastades teie nõuded ja eelistused.

Enamikku meie teenusepakkujatest peetakse andmetöötlejateks. Näiteks meie dvokaadid, audiitorid, kindlustusandjad, panganduspartnerid ja raamatupidajad, kes täidavad teatud tegevusi meie nimel, kuid kelle suhtes kehtivad andmetöötluseeskirjad sõltumatute kontrollijatena.
Nõuame, et kõik kolmanda osapoole teenusepakkujad säilitaksid asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et täita kohaldatava õiguse nõudeid ja kaitsta teie õigusi.


Muude andmete kogumine

Kui külastate meie veebisaiti, kogume Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava seadme IP-aadressi. Lisaks võime koguda muud teavet (kasutatava brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteemi tüüp, millise veebisaidi või reklaami kaudu te tulite, mida vaatasite või klõpsasite jne).
Lisaks võime koguda ka teavet selle kohta, kuidas külastaja meie veebisaiti kasutab. See teave ei ole isiklikult tuvastatav ja seda kasutatakse ainult selleks, et teada saada, kuidas meie teenuseid ja Veebisaiti kasutatakse. Näiteks võib see teave sisaldada seda, kui palju aega kulutatakse meie veebisaidile, kust teised saidi külastajad tulid jne. Selle teabe kogumine võimaldab meil muu hulgas ette valmistada liikluskoormuse nõudmisi ja pakkuda asjakohast teavet tõhusalt.
Kui me ühendame mitteisikliku teabe isikuandmetega, käsitletakse kombineeritud teavet isikuandmetena seni, kuni see on ühendatud.
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.


Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente NordGull Capital tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annate NordGull Capital´ile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võite alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib NordGull Capital avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab NordGull Capital`ile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.
NordGull Capital säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt NordGull Capital´i õigustatud huvist tingimusel, et NordGull Capital õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.
Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:
 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitame 540 päeva.
Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.


Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas.


Isikuandmete kaitse

NordGull Capital rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.


Turvalisus

Kõik NordGull Capital´i veebilehe külastamise ja tellimuste tegemise ja täitmise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Teile kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kristjan Eichler. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@nordgull.com
Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni saamiseks.


Otseturundus

Võime aeg-ajalt Teiega ühendust võtta, et anda teile teavet meie uute toodete ja teenuste kohta. Kui saadame Teile otsesuhtluse e-posti vormis või muul viisil, võime kasutada tarkvara, mis suudab näha, kas olete saanud, avanud ja/või klõpsanud nende sõnumite sisule või mitte.
Kui te ei soovi enam saada mingeid turundus-või reklaamteateid, võite alati loobuda oma kasutajakonto kommunikatsioonieelistuste osas, saata meile e-kirja või klõpsata teile saadetud e-kirjas lingile unsubscribe.


Küpsised ja jälgimine

NordGull Capital on pühendunud kasutaja isikuandmete ja privaatsuse austamisele ja kaitsmisele, rakendades täielikult ja järgides rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitsepõhimõtteid ja kõiki ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) asjakohaseid sätteid.

Me võime kasutada brauseri "küpsiseid." Küpsised on väikesed infokillud, mis salvestatakse Teie brauseri poolt teie arvuti kõvakettale, kui külastate meie veebisaiti. Need võimaldavad meil näha, kas olete sisse loginud, kontrollinud oma olekut kasutajana ning hõlbustavad juurdepääsu teie eelistustele. Selle veebisaidi reklaamimise käigus võivad kolmanda osapoole reklaamijad teie brauserisse paigutada või ära tunda ainulaadse küpsise.

Soovi korral saab küpsised kõvakettalt kustutada. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid selle vältimiseks saate oma brauseri seadeid muuta. Meie veebisaidi teatud osad ei toimi korralikult, kui küpsiste kasutamine on blokeeritud. NordGull Capital ei vastuta veebilehe funktsionaalsuse või kvaliteedi kadumise eest, kui küpsiste kasutamine on blokeeritud.

Me võime kasutada ka jälgimise tarkvara, et jälgida klientide liiklusmustreid ja veebisaidi kasutamist, et aidata meil arendada veebisaidi kujundust ja paigutust ning hoida teid kursis meie tegevusega.


Teabevahetus sotsiaalmeedia kaudu

Te võite NordGull Capital´iga võtta ühendust ka meie sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, Instagram jne) kaudu. Näiteks võite saata meile sõnumi või postitada meile teate sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parendamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.
Kui postitate küsimuse või teate NordGull Capital´i avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et Te ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada selliseid andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.


Fotod või muud salvestised

NordGull Capital korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus NordGull Capital´i tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega.
Sellistel üritustel NordGull Capital´i poolt tehtud fotod või muud salvestised on NordGull Capital´i omand ja NordGull Capital võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites, reklaamis või avalikus meedias.
NordGull Capital´i poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestada, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.


Isikuandmete edestamine

NordGull Capital võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. NordGull Capital võib edastada Teie isikuandmeid:
 • NordGull Capital koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks;
 • NordGull Capital koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • muudele NordGull Capital´i volitatud töötlejatele.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab NordGull Capital ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi NordGull Capital´i volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.


Teie õigused seoses oma isikuandmetega

NordGull Capital tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:
 • Juurdepääsuõigus andmetele (üldtuntud kui "andmesubjekti juurdepääsutaotlus") – Teil on õigus igal ajal küsida, kas NordGull Capital´il on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid NordGull Capital Teie kohta töötleb ja kontrollida, kas me töötleme neid seaduslikult. Te ei pea maksma tasu oma isikuandmetele juurdepääsu eest (või muude õiguste kasutamise eest). Siiski NordGull Capital võib nõuda mõistlikku tasu, kui teie taotlus on selgelt põhjendamatu, korduv või ülemäärane. Sellisel juhul võime keelduda teie taotluse täitmisest.
 • õigus Isikuandmete parandamisele, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus taotleda isikuandmete kustutamist, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, kui NordGull Capital ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete NordGull Capital´ile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et NordGull Capital edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.
 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. See võimaldab teil saada koopia isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame, Nõuda teie kohta meie valduses olevate isikuandmete parandamist.
 • Pange siiski tähele, et me ei pruugi alati olla võimelised täitma teie kustutamistaotlust konkreetsetel õiguslikel põhjustel, millest teavitatakse teid vajaduse korral teie taotluse esitamise ajal.
 • Vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, kui me tugineme õigustatud huvidele (või kolmanda isiku huvidele) ja teie konkreetses olukorras on midagi, mis paneb teid tahtma selle töötlemisele vastu vaielda, kuna tunnete, et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid, kui me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil. Mõnel juhul võime tõendada, et meil on kaalukad põhjused teie andmete töötlemiseks.


Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, NordGull Capital´i õigustatud huvid või NordGull Capital´i juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.
Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.


Kontakt

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas NordGull Capital Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun NordGull Capital`iga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

NordGull Capital OÜ
reg.kood 14858525
Tondi 1, Tallinn 13113, Eesti
Email: info@nordgull.com

Kinnitatud 11.12.2019.a. juhatuse otsusega